Edukacija medicinskog osoblja u prostorijama Paroco medical equipment

Krajnji korisnici moraju posedovati veštine i znanje za nesmetano, ispravno i bezbedno korišćenje opreme uz maksimiziranje učinkovitosti na mestu primene.

Uspešno osposobljavanje krajnjih korisnika PAROCO obezbeđuje kroz programe:

  • edukacija kod krajnjeg korisnika
  • edukacija u referentnim ustanovama

Kroz programe edukacije kod krajnjeg korisnika stavljaju se na raspolaganje svi tehnički i personalni kapaciteti u svrhu što kraćeg i efikasnijeg edukativnog ciklusa, sa optimalnim rezultatima. PAROCO-vo osposobljeno i sertifikovano osoblje, u skladu sa proizvođačkim preporukama, na moderan i razumljiv način sprovodi standardno osmišljene programe edukacije. Poseban akcenat se stavlja na sve specifičnosti i zahteve rada krajnjeg korisnika.
Nadzor pri samostalnom radu i raspoloživost za konsultacije nakon edukacije su sastavni deo usluge.

Edukacija u referentnim centrima u zemlji i inostranstvu najčešće je povezana sa specifičnim zahtevima krajnjih korisnika ili tehničkom deficitarnošću pri inovativnim tehnologijama i metodama rada.
Organizovanje edukacije krajnjeg korisnika u referentnim centrima je u potpunosti podržano od strane firme PAROCO, gde su zadovoljeni svi najbitniji faktori za uspešno osposobljavanje.

Obuka na najnovijim medicinskim sredstvima

Edukacija u PAROCO edukativnom centru

Otvaranjem novog poslovnog objekta firme PAROCO 2006 godine, u kome se nalazi edukativni centar za sprovođenje edukativnih kurseva u oblasti laparoskopske i minimalno invazivne hirurgije, stekli su se uslovi za jedinstvenu ponudu u zemlji i širem okruženju.

Centar je moderno opremljen sa optimalnim uslovima za rad, sa tehnološki najsavremenijom opremom u radnom delu, operacionoj sali i sali za predavanje, uz zadovoljenje evropskih i svetskih standarda.

Organizovani su edukativni kursevi bazičnog i naprednog nivoa u abdominalnoj hirurgiji, urologiji i ginekologiji.

Edukacija je koncipirana kroz programe:

  • teoretskog usavršavanja
  • praktičnog rada na trenažerima
  • vežbe
  • rad na životinjskom tkivu
  • rad na životinjskim organima
  • rad na eksperimentalnoj životinji
Obuka hirurga u prostorijama Paroco medical equipment Novi Sad

Rad na trenažerima zadovoljava sofisticirane zahteve za usavršavanje manuelnih sposobnosti hirurga, kombinovanjem rada na kreativno osmišljenim vežbama i radom na životinjskom tkivu i organima, pažljivo prilagođenim tematici kursa. Napredni edukativni kursevi pored navedenog podrazumevaju i rad polaznika na eksperimentalnoj životinji (svinji) u operacionoj sali, gde su ispoštovani svi zahtevi realnog rada u operacionim salama u zdravstenim ustanovama.
U postupku edukacije ostvarena je saradnja sa eminentnim stručnjacima, kao predavači i instruktori, kao i timom pratećeg medicinskog osoblja.

PAROCO sarađuje sa Društvom lekara Vojvodine srpskog lekarskog društva u Novom Sadu, odgovornim za izdavanje setifikata za polaznike, predavače i instruktore kursa, vrednovanih u procesu održavanja licenci zdravstvenih radnika.

Poštovanjem osnovnog koncepta edukativnih kurseva kontinuirano se unapređuje ponuda i prateće usluge. Značajan izvor ideja i sugestija za poboljšanja je dobijen anketiranjem svih polaznika kursa.