Jedan od značajnih podprocesa u radu PAROCO servisne službe je instalacija, montaža i puštanje u rad opreme. Kompleksnost aktivnosti i specifičnost radnog okruženja, kao i ograničavajući faktori aplikacionog mesta pri montaži ili instalaciji, iziskuju posebnu odgovornost i posvećenost PAROCO tehničkog osoblja, koje uspešno ispunjava svaki postavljeni zadatak.

Detaljno planiranje i organizacija montaže/instalacije u skladu sa zahtevima korisnika, usaglašavanje sa potrebama radnog mesta i primene opreme su osnovni preduslov za kvalitetno rešenje pri montaži i instalaciji. Poseban akcent se stavlja na bezbednost i garancije za montiranu/instaliranu opremu, usaglašeno sa svim svetskim standardnim za svaki pojedinačni proizvod.

PAROCO tehničko osoblje je visoko kvalifikovano, eksterno edukovano i sertifikovano od strane proizvođača svih proizvodih programa koje PAROCO ima u ponudi, za sprovođenje montaže i instalacije. Garancije na izvršene usluge su odlika pouzdanog partnera, pravilnog i bezbednog rada predmetne opreme, koje predstavljaju ključni oslonac u radu krajnjeg korisnika.

Puštanje u rad medicinskih sredstava je neodvojiva celina sa montažom i instalacijom u PAROCO ponudi sa edukacijom krajnjih korisnika predmetnih medicinskih sredstava.